Algemene Voorwaarden

HOOFDSTUK 1 

Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Industry uitgebrachte Offertes. Samenwerkingsovereenkomsten en alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en de onderstaande besloten vennootschappen: 

Pro Industry Shared Service Center B.V. (KvK nummer 64692256) 

Pro Industry Chemical B.V. (KvK nummer 24409764)

Pro Industry Recruitment B.V. (KvK nummer 20125859)

Pro Industry General B.V. (KvK nummer 64691985)

Pro Industry Food B.V. (KvK nummer 61482854)

Pro Industry Pharma B.V. (KvK nummer 85782289)

Wolfram Chain B.V. (KvK nummer 68212984)

hierna gezamenlijk of apart aangeduid als ‘Pro Industry’. 

1.2 Toepasselijkheid van eventuele Inkoopvoorwaarden of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt van de hand gewezen. 

1.3 De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Pro Industry gesloten overeenkomst in te stemmen.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. Indien Pro Industry bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Pro Industry en de Opdrachtgever. 

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling. 

1.6 Indien Pro Industry niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pro Industry in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2  Definities 

2.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

2.2 Pro Industry: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en de partij die met de Opdrachtgever contracteert, te weten de volgende besloten vennootschappen:

Pro Industry Shared Service Center B.V. (KvK nummer 64692256) 

Pro Industry Chemical B.V. (KvK nummer 24409764)

Pro Industry Recruitment B.V. (KvK nummer 20125859)

Pro Industry General B.V. (KvK nummer 64691985)

Pro Industry Food B.V. (KvK nummer 61482854)

Pro Industry Pharma B.V. (KvK nummer 85782289)

Wolfram Chain B.V. (KvK nummer 68212984)

alsook eventuele toekomstige aan Pro Industry Shared Service Center B.V. gelieerde vennootschappen die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren. 

2.3 Arbeidsovereenkomst (of Uitzendovereenkomst): de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW waarbij de Werknemer door Pro Industry ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om krachtens een door deze met Pro Industry gesloten Overeenkomst arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever.

2.4 Cao: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten (‘NBBU-cao’) die geldt voor uitzendkrachten van ondernemingen die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

2.5 Diensten: alle door Pro Industry aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten. 

2.6 Inleenbevestiging: de Schriftelijke bevestiging door Pro Industry aan de Opdrachtgever met de specifieke gegevens van de terbeschikkingstelling betreffende de Werknemer die ter beschikking wordt gesteld op grond van een door partijen gesloten Overeenkomst.

2.7 Inlenersbeloning: de bij de Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Werknemer, bestaande uit de navolgende negen loonelementen : 

1 Enkel het geldende periodeloon in de schaal; 

2 De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Pro Industry worden gecompenseerd in tijd en/of geld;

3 Alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk);

4 Initiële loonsverhogingen als gevolg van goed functioneren danwel door arbeidsproductiviteit (hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald); 

5 Kostenvergoeding (voor zover Pro Industry deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie); 

6 Periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);

7 Vergoeding van reisuren en/ of reistijd verbonden aan het werk;

8 Eenmalige uitkeringen;

9 Thuiswerkvergoedingen

2.8 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Pro Industry is voorgesteld om werkzaamheden te gaan verrichten onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever of om bij de Opdrachtgever via onze dienstverlening rechtstreeks in dienst te treden middels werving & selectie.

2.9 Offerte: elk mondeling of Schriftelijk aanbod van Pro Industry aan de Opdrachtgever. 

2.10 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Pro Industry contracteert c.q. beoogt te contracteren. 

2.11 Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Pro Industry verschuldigde tarief, exclusief toeslagen (en vakantiebijslag daarover), kostenvergoedingen, BTW en andere belastingen. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. 

2.12 Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook, tussen een Opdrachtgever en Pro Industry, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Pro Industry. 

2.13 Partijen: verwijzing naar Pro Industry en de Opdrachtgever tezamen. 

2.14 Schriftelijk: op schrift gesteld dan wel digitaal ter beschikking gesteld per e-mail of anderszins op elektronische wijze. 

2.15 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer door Pro Industry in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten. 

2.16 Uitzendbeding: het beding zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en artikel 15 lid 1 van de NBBU cao welke in de Arbeidsovereenkomst is opgenomen, inhoudend dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt. 

2.17 Werknemer: iedere natuurlijke persoon die in dienst van Pro Industry werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van en onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Alle Offertes van Pro Industry zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Pro Industry worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat. 

3.2 Pro Industry kan niet aan haar Offerte worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3   Indien de Opdrachtgever mondeling dan wel Schriftelijk een opdracht plaatst bij Pro Industry zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door Pro Industry Schriftelijk is bevestigd of wanneer Pro Industry van start gaat met de uitvoering van de opdracht/order. 

 

Artikel 4 Voorkoming van discriminatie 

4.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke andere grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen, bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid, niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Pro Industry worden meegewogen. 

 

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 De door Opdrachtgever aan Pro Industry verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan aan Pro Industry binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur. 

5.2 Uitsluitend betaling aan Pro Industry of aan een door Pro Industry uitdrukkelijk Schriftelijk aangewezen derde werkt bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan Werknemers – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Werknemers binden Pro Industry niet en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook. 

 

5.3 Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 10 kalenderdagen na dagtekening van de factuur Schriftelijk aan Pro Industry kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast betreffende tijdige indiening van haar bezwaar rust op de Opdrachtgever. Als er om welke reden dan ook na 10 kalenderdagen alsnog een aangepaste factuur wordt verstuurd, is de uiterste betaaldatum daarvan gelijk aan de originele factuur. 

5.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Pro Industry op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Pro Industry. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen. 

5.5 Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

5.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Pro Industry moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 20% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente indien deze minder dan € 1.500,- bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom tussen € 1.500,- en € 3.750,- ligt en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom € 3.750,- of meer bedraagt, met een minimum van € 500,- per vordering. Indien Pro Industry aantoont meer kosten te hebben gemaakt, dan zal Opdrachtgever die werkelijke hogere kosten verschuldigd zijn. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht. 

5.7 Tenzij door Pro Industry anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Pro Industry kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

5.8 Indien het Pro Industry wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting, is Pro Industry gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Pro Industry daaraan gehoor te geven. 

5.9 Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). 

5.10 Indien de Opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet en in verzuim raakt, dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Pro Industry als bedoeld in lid 8 van dit artikel, is Pro Industry gemachtigd: 

a. de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer Pro Industry hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de

niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden, of 

b. haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

 

Artikel 6 Vrees voor niet-nakoming Opdrachtgever

6.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Pro Industry ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever is of wordt gelegd, ofwel de Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Pro Industry niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Pro Industry uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Pro Industry is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen. 

6.2 Pro Industry is – in het geval van het in lid 1 genoemde – bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Pro Industry daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever. 

6.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Pro Industry. 

6.4 De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op 6:265 BW onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid en verplichtingen 

7.1 De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Pro Industry. 

7.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Pro Industry, de Werknemer en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. De Opdrachtgever oefent immers leiding en toezicht uit op het handelen van de Werknemer. Pro Industry is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. De Opdrachtgever vrijwaart Pro Industry voor elke aansprakelijkheid terzake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen, alsmede de hieruit direct of indirect voortvloeiende kosten, waaronder eventuele rechtsbijstandskosten.

7.3 De Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde aansprakelijkheden. Op verzoek van Pro Industry zal de Opdrachtgever een bewijs van de aansprakelijkheidsverzekering terzake verstrekken.  

7.4 Pro Industry zal zich inspannen de Overeenkomst als een bekwaam opdrachtnemer uit te voeren. Op Pro Industry rust geen leveringsplicht. 

7.5 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Pro Industry jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld: 

a.  Pro Industry is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie; 

b. Pro Industry is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie; 

c. de aansprakelijkheid van Pro Industry, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Pro Industry in voorkomend geval uitkeert; 

d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Pro Industry – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Pro Industry, beperkt is tot de hoogte van de laatste drie door de Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen. Voor de bepaling van de hoogte van de facturen, worden de brutoloonkosten van de ter beschikking gestelde Werknemer(s) – welke brutoloonkosten de Opdrachtgever een op een doorbetaalt – buiten beschouwing gelaten; waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Pro Industry en de aan haar gelieerde vennootschappen tegenover de Opdrachtgever te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van honderdduizend Euro per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen. 

7.6 Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Pro Industry en/of van Werknemers. 

7.7 Alle ondergeschikten van Pro Industry kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Pro Industry beroepen op de bovenstaande bepalingen. 

7.8 Schade waarvoor Pro Industry aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Pro Industry gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet, indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt het recht om de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsvordering geldend te maken wanneer de Opdrachtgever 12 maanden bekend is met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

 

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendom

8.1 Pro Industry zal de Werknemer op verzoek van de Opdrachtgever, een Schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Pro Industry in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Werknemer of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Pro Industry. 

8.2 Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Pro Industry over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Pro Industry. 

8.3 Pro Industry is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Werknemer verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

 

Artikel 9 Geheimhouding 

9.1 Pro Industry en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, dan wel ter beschikking gestelde Werknemers, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, behoudens voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

9.2 Pro Industry zal op verzoek van de Opdrachtgever de Werknemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

9.3 Het staat de Opdrachtgever vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Pro Industry over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Pro Industry. 

9.4 Pro Industry is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Werknemer. 

 

Artikel 10 Beëindigen overeenkomst

10.1 Pro Industry is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Pro Industry toe te rekenen zijn. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Pro Industry en de Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam. Niettemin heeft Pro Industry te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 11 Slotbepalingen 

11.1 Als enige bepaling uit deze voorwaarden danwel de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en de Overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, met zo veel mogelijk hetzelfde doel en strekking. 

11.2 Pro Industry is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan een derde. 

 

 

HOOFDSTUK 2
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten Artikel 12 Voorwaarden bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten 

12.1 Naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 zijn ook de bepalingen in dit hoofdstuk 2 van toepassing indien Pro Industry een Werknemer ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever (ook genoemd “uitzending”).  

 

Artikel 13 Duur en einde van de terbeschikkingstelling

13.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan: 

-  óf voor een vaste periode; 

-  óf voor een bepaalbare periode; 

-  óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. 

De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 

13.2 De Opdrachtgever is gehouden om uiterlijk één maand voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Pro Industry Schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan. Bij gebreke van tijdige Schriftelijke mededeling hiervan, wordt de Overeenkomst voor bepaalde tijd steeds verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan. 

13.3 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 

13.4 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 

13.5 Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt, omdat: 

  • de andere Partij in verzuim is of; 

  • de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of; 

  • de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd; 

13.6 Indien Pro Industry wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Pro Industry voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van Pro Industry onmiddellijk opeisbaar zijn. 

13.7 Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Pro Industry om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt opgezegd. 

13.8 Indien in de arbeidsovereenkomst van de Werknemer het Uitzendbeding rechtsgeldig is opgenomen, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Werknemer op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Werknemer meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeids-
ongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek tot het eindigen van de terbeschikkingstelling te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd Schriftelijk aan Pro Industry bevestigen. Het einde van de Terbeschikkingstelling betekent uitdrukkelijk niet het einde van de Overeenkomst. 

13.9 De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Pro Industry de Werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Pro Industry schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt. 

13.11 Beëindiging van een Terbeschikkingstelling heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Pro Industry en de Opdrachtgever. 

 

Artikel 14 Informatieverplichting Opdrachtgever

14.1 De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Pro Industry in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever daarom tijdig, maar in ieder geval voor de start van de kandidaat, alle benodigdheden aan Pro Industry en verricht de Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Pro Industry nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten. 

14.2 De Opdrachtgever dient Pro Industry bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat Pro Industry deze omstandigheid indien mogelijk deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Werknemer. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Pro Industry onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Pro Industry tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Pro Industry het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. 

14.3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Pro Industry verrichtte handelingen en verstrekte gegevens. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht. 

14.4 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pro Industry zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Pro Industry het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Pro Industry het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Pro Industry over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door Pro Industry te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever. 

14.5 Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Pro Industry zijn verstrekt, heeft Pro Industry het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever. De door Pro Industry gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Pro Industry die is  ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.

14.6 Voor aanvang van de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling informeert de Opdrachtgever Pro Industry omtrent de gebondenheid van de Opdrachtgever aan een cao, waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen werknemers gehouden zou zijn deze na te leven. Indien er geen cao van toepassing is op de Opdrachtgever  dan dient  de Opdrachtgever een eventuele arbeidsvoorwaardenregeling te overleggen aan Pro Industry.

14.7 Voor aanvang van de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling verstrekt de Opdrachtgever aan Pro Industry de omschrijving en naam van de uit te oefenen functie alsmede de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de beloningsregeling en de hoogte van de beloning conform de voor hem geldende cao, waaronder de elementen van de Inlenersbeloning. 

14.8 De beloning van de Werknemer, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. 

14.9 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Werknemer uitgeoefende functie, dan wel de beloning van de Werknemer niet overeenstemt met het gewicht van de functie, zal de Opdrachtgever aan Pro Industry onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling en/of de juiste beloning aanreiken. De beloning van de Werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning. Indien deze aanpassing  leidt tot een hogere beloning, corrigeert Pro Industry de beloning van de Werknemer én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie en/of de daadwerkelijke verschuldigdheid van de beloning aan Pro Industry verschuldigd. 

14.10 De Opdrachtgever stelt Pro Industry tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de beloningsregeling van de Opdrachtgever, van eventuele initiële loonsverhogingen dan wel van wijzigingen in een eventuele cao waaraan de Opdrachtgever gebonden zou zijn ten opzichte van zijn eventuele eigen werknemer. 

 

Artikel 15 Selectie van arbeidskrachten  

15.1 De Opdrachtgever verstrekt Pro Industry voor aanvang van de Overeenkomst en/of Terbeschikkingstelling een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsomvang, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Terbeschikkingstelling. 

15.2 Pro Industry bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat) Werknemers, welke (kandidaat) Werknemers zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat) Werknemer af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat) Werknemer geen doorgang vindt. 

15.3 Pro Industry schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Pro Industry voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Werknemer. 

15.4 Pro Industry is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Werknemers die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen. 

15.5 Pro Industry is gerechtigd een aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Werknemer te vervangen door een andere Werknemer, onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Pro Industry, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de toepasselijke ontslagrichtlijnen. 

15.6 Pro Industry schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Pro Industry om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen. 

 

Artikel 16 Opschortingsrecht 

16.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. 

16.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: 

- dit Schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;

- de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Werknemer niet te werk kan worden gesteld én; 

- Pro Industry jegens de Werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de Cao. 

16.3 De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. 

16.4 Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer of de Werknemer niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Overeenkomst onverkort aan Pro Industry het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Overeenkomst laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. 

16.5 Indien Pro Industry door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Pro Industry, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Pro Industry bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd. 

16.6 Indien Pro Industry door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 5 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

16.7 Tot de omstandigheden als hiervoor in lid 6 bedoeld, worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie en bedrijfsstoring. 

 

 

Artikel 17 De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon

17.1 Naast Pro Industry is de Opdrachtgever tegenover de Werknemer, op grond van de wet, hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van het aan de Werknemer verschuldigde loon, tenzij de Opdrachtgever inzake een eventuele onderbetaling kwalificeert als ‘niet-verwijtbaar’.

17.2 De Opdrachtgever dient ten behoeve van het aantonen van ‘niet-verwijtbaarheid’ in ieder geval Pro Industry tijdig, juist en volledig te informeren inzake alle arbeidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden. 

17.3 Pro Industry is jegens de Opdrachtgever gehouden om de Werknemer te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

Artikel 18 Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door Opdrachtgever
met de arbeidskracht

18.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer verstaan: 

- het aangaan van een arbeidsovereenkomst derde, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Werknemer; 

- het laten ter beschikking stellen van de betreffende Werknemer door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming / payroller);

- het aangaan van een arbeidsverhouding door de Werknemer met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een    dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW). 

18.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Werknemer tevens verstaan: 

- de (aspirant-) Werknemer die bij Pro Industry is ingeschreven; 

- de (aspirant-) Werknemer die is voorgesteld aan de Opdrachtgever; 

- de Werknemer wiens Terbeschikkingstelling voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd. 

18.3 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Werknemer indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde. 

18.4 De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst van de Werknemer niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever terbeschikkingstelling via Pro Industry niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft. 

18.5 De Opdrachtgever brengt Pro Industry Schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Werknemer een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. Slechts indien voldaan is aan de navolgende leden uit deze algemene voorwaarden kan de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaan met de Werknemer.

18.6 Indien een Werknemer door toedoen van Pro Industry aan een (potentiële) Opdrachtgever is voorgesteld en deze (potentiële) Opdrachtgever daarna (rechtstreeks of via derden) een arbeidsverhouding met die Werknemer aangaat, voordat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, dan zullen partijen de dienstverlening door Pro Industry beschouwen als dienstverlening conform hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden (werving & selectie). De Opdrachtgever is in dit geval de werving & selectie vergoeding verschuldigd van 28% van het bruto jaarsalaris van de Werknemer, inclusief vakantiegeld en toeslagen, welke voortvloeien uit de CAO of het arbeidsreglement welke van toepassing is op de (potentiële) Opdrachtgever. 

18.7 Indien er sprake is van Terbeschikkingstelling van een Werknemer door Pro Industry, dan zal het aangaan van een arbeidsverhouding door de Opdrachtgever met de Werknemer leiden tot het betalen van een redelijke vergoeding door de Opdrachtgever voor de door Pro Industry verleende diensten, de werving en de opleiding van de Werknemer. Die vergoeding geldt ongeacht of de Overeenkomst met Pro Industry voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is gesloten. Dit doet zich ook voor indien de Opdrachtgever binnen 12 maanden na het einde van de Terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de Werknemer aangaat. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding wordt mede verstaan het inlenen van de werknemer via een andere onderneming dan Pro Industry. In alle gevallen is de vergoeding 28% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over een totaal van 2.080 inleenuren, minus de reeds door de Werknemer op basis van Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW. 

 

Artikel 19 Goede uitoefening van leiding en toezicht 

19.1 De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemer gehouden is. 

19.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Werknemer op haar beurt aan een derde 'door te lenen'; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. Van het bepaalde in dit artikellid kan slechts worden afgeweken, indien Pro Industry en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk Schriftelijk overeenkomen. 

19.3 Het is een in Nederland gevestigde Opdrachtgever niet toegestaan de Werknemer in het buitenland te werk te stellen. Indien de Opdrachtgever daar toch toe wil overgaan dient dit vooraf met Pro Industry te worden overlegd en worden hiertoe schriftelijk bijzondere voorwaarden overeengekomen, afhankelijk van de wetgeving ter plaatse. Alle kosten verbonden aan tewerkstelling in het buitenland komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever zonder deze vooraf gegeven schriftelijke toestemming werkzaamheden in het buitenland laat verrichten, dan is zij aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende boetes of overige schade. 

19.4 De Opdrachtgever zal aan de Werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 

19.5 Pro Industry is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.

 

Artikel 20 Zorgverplichting Opdrachtgever en vrijwaring jegens Pro Industry

20.1 De arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij de Opdrachtgever worden voorafgaand aan de terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe, dat de Werknemer de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 

20.2 Pro Industry is niet aansprakelijk voor het overtreden van de op de rust- en arbeidstijd toepasselijke regelgeving. De Opdrachtgever zal Pro Industry te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Pro Industry wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen. 

20.3 Vakantie en verlof van de Werknemer worden geregeld conform de wet en de Cao. 

20.4 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 

20.5 De Opdrachtgever is jegens de Werknemer en Pro Industry verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

20.6 De Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan Pro Industry tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). 

20.7 Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een Schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Pro Industry zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 

20.8 De Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden – en Pro Industry vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Pro Industry daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 

20.9 Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Pro Industry vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden. 

 

Artikel 21 Medezeggenschap 

21.1 De Opdrachtgever is gehouden om de Werknemer die lid is van de ondernemingsraad van Pro Industry of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. 

21.2 Indien de Werknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Werknemer onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap. 

21.3 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden betreffende de (verwachte) inzet van Werknemers in zijn onderneming. Indien en voor zover de Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Pro Industry verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de Wet op de ondernemingsraden toe verplicht. 

 

Artikel 22 Identificatie en persoonsgegevens

22.1 De Opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van de Werknemer diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de Werknemer is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid. 

22.2 De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van de Werknemer vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

22.3 De Opdrachtgever aan wie door Pro Industry een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Pro Industry is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen of de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan de Opdrachtgever wordt opgelegd. 

22.4 Pro Industry is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd, omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen. 

22.5 De Opdrachtgever zal Pro Industry te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Pro Industry wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen. 

 

Artikel 23 Het inlenerstarief bij uitzenden

23.1 De door de Opdrachtgever aan Pro Industry verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Werknemer gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Pro Industry op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. Uren worden per kwartier naar boven afgerond. Eventuele wachttijd waarbij de Werknemer zich beschikbaar dient te houden, geldt als gewerkte tijd. Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen (waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen toeslagen voor overwerk, feestdagen en onregelmatigheid) en vermeerderd met de kostenvergoedingen waar de Werknemer aanspraak op kan maken. Over de totale door de Opdrachtgever aan Pro Industry te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht. Indien de Werknemer scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de Werknemer aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

23.2 Naast de door de Opdrachtgever aan Pro Industry te betalen vergoeding is de Opdrachtgever de aan de Werknemer verschuldigde transitievergoeding en/of vergoeding wegens niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover Werknemer hier aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 en 7:668 BW, verschuldigd aan Pro Industry. Deze vergoedingen zullen door Pro Industry een op een aan de betreffende Opdrachtgever worden doorberekend. 

23.3 Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt Pro Industry de beloning van de Werknemer en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen. 

23.4 Naast het in lid 3 bedoelde geval is Pro Industry in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen: 

- als gevolg van wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen (waaronder de elementen van de inlenersbeloning) of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen; 

- als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift; 

- als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving. 

23.5 Indien de Opdrachtgever in strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd. 

23.6 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Pro Industry zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en Schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. 

23.7 Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is vastgesteld, is Pro Industry gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgeverstarief vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Pro Industry kan tevens kosten die als gevolg hiervan door Pro Industry zijn gemaakt bij de Opdrachtgever in rekening brengen. 

23.8 Pro Industry heeft – naast de hiervoor omschreven gronden voor aanpassing - het recht op het Opdrachtgeverstarief jaarlijks, per 1 januari van het nieuwe jaar, te verhogen met hetzelfde percentage als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

23.9 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Pro Industry – ten minste gehouden per oproep het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Pro Industry te voldoen, indien: 

- de Werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen dan wel minder dan drie uur arbeid verricht, of 

- ingevolge de Overeenkomst de omvang van de arbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de werktijden niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd. 

23.10 Indien de uitzendovereenkomst van de Werknemer kwalificeert als een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtgever de terbeschikkingstelling binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden wijzigt of annuleert dan is de Opdrachtgever verplicht het Opdrachtgeverstarief te betalen over de uren van de oorspronkelijk aan Werknemer gedane oproep. 

 

 

Artikel 24 Wijze van facturatie en tijdverantwoording 

24.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde uren declaratieformulieren. De Opdrachtgever en Pro Industry kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten. 

24.2 Pro Industry stelt haar factuur met betrekking tot de Werknemer die een vast aantal uren werkt, vast op basis van het daadwerkelijke aantal gewerkte aantal uren met een minimum van het met de Opdrachtgever overeengekomen aantal uren. Pro Industry stelt haar factuur met betrekking tot oproepkrachten en Werknemers met een variabel aantal uren, vast aan de hand van de urendeclaratieformulieren. 

24.3 Pro Industry is gerechtigd de uren van de Werknemers wekelijks, 4-wekelijks, dan wel maandelijks aan de Opdrachtgever te factureren. 

24.4 De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld. Deze gegevens betreffen: naam van de Werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. 

24.5 Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Pro Industry aansluitend aan de door de Werknemer gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Pro Industry wordt verstrekt. 

24.6 Indien en voor zover de Werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Pro Industry gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Werknemer, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn. 

24.7 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Werknemer aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Werknemer bij Pro Industry ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Werknemer bij Pro Industry ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de Opdrachtgever. 

 

HOOFDSTUK 3

Werving & selectie

 

Artikel 25 Toepasselijkheid algemene bepalingen

25.1 Naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 zijn ook de bepalingen in dit hoofdstuk 3 van toepassing indien Pro Industry kandidaten werft en selecteert voor openstaande vacatures van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 26 Totstandkoming en uitvoering van een opdracht

26.1 Elke opdracht komt tot stand door het digitaal (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend per mail) aanleveren van de openstaande vacature (functie inhoudelijke gegevens).

26.2 Opdrachtgever stemt met Pro Industry per opdracht alle functie inhoudelijke aspecten en bijbehorende arbeidsvoorwaarden af op basis waarvan Pro Industry de vacature plaatst. 

26.3 Pro Industry selecteert een of meerdere kandidaten voor een openstaande vacature van Opdrachtgever.

26.4 Pro Industry introduceert kandidaten schriftelijk en/of mondeling bij de Opdrachtgever. Over het algemeen vindt een introductie plaats via het sturen van een CV, eventueel aangevuld met een mondelinge en/of schriftelijke omschrijving van de kandidaat.

26.5 Pro Industry onderhoudt alle contacten met de kandidaat gedurende het werving & selectie proces. Hiervan kan desgewenst worden afgeweken na overeenstemming tussen Pro Industry en de Opdrachtgever.

26.6 Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor een gesprek of later in de procedure afvallen zullen door Pro Industry hiervan op de hoogte worden gebracht. 

26.7 Desgewenst voert Pro Industry een referentieonderzoek uit voor Opdrachtgever onder maximaal twee referenten.

26.8 Het daadwerkelijke aangaan van een arbeidsovereenkomst met een door Pro Industry voorgestelde kandidaat alsmede de inhoud van de overeenkomst is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 

26.9 Indien de kandidaat en de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaan is er sprake van een succesvolle opdracht.

26.10 De Opdrachtgever aanvaardt dat Pro Industry op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door of aan de door Pro Industry voorgestelde kandidaat.

 

Artikel 27 Prijsafspraken, facturatie en voorwaarden

27.1 Opdrachtgever is een werving & selectie fee verschuldigd indien er sprake is van een succesvolle opdracht als bedoeld in artikel 26.9. 

27.2 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen indien een door Pro Industry aan Opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins werkzaam is bij of voor de Opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming. In een dergelijk geval geldt voor de in rekening te brengen werving & selectie fee dezelfde berekening als staat vermeld in dit artikel. Voor die berekening zal alsdan worden uitgegaan van de gegevens die van te voren door Opdrachtgever zijn verstrekt.

27.3 Opdrachtgever is de werving & selectie fee eveneens verschuldigd indien de door Pro Industry geïntroduceerde kandidaat reeds bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

27.4 Opdrachtgever is een werving & selectie fee verschuldigd aan Pro Industry van het percentage zoals vastgelegd in de prijsafspraken in de Overeenkomst. Indien er geen prijsafspraken zijn gemaakt c.q. zijn vastgelegd in de Overeenkomst dan geldt 28 %. Het van toepassing zijnde percentage wordt berekend over het bruto jaarsalaris inclusief (ploegen)toeslagen, vakantiegeld en overige emolumenten die gelden voor de desbetreffende voorgestelde kandidaat op het moment van een succesvolle opdracht als bedoeld in artikel 26 lid 9. 

27.5 Het bruto maandsalaris zal door Opdrachtgever aan Pro Industry worden bevestigd door het versturen van het Schriftelijke aanbod en de aanvaarding met betrekking tot de aanbieding van de baan tussen de Opdrachtgever en de voorgestelde kandidaat. Op basis van deze gegevens berekent Pro Industry de door Opdrachtgever te betalen werving & selectie fee conform de berekening uit het vorige lid.  

27.6 De reductie als bedoeld in het vorige lid is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij werkgever door oorzaken die te maken hebben met reorganisatie, functie-inhoud, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance en/of faillissement van Opdrachtgever. 


Versie 1.2 - 2022